niedziela, 28 sierpnia 2016

Love And other Disasters: what are romantic comedies for? (2006)

Love And other Disasters: what are romantic comedies for? (2006)

PL A gdyby tak Holly Golightly, mieszkała w Londynie, a pod pachą zamiast rudego bezimiennego kota miała ostatnie wydanie Vogue?
Cóż. Wyglądałaby jak Brittany Murphy, nie Audrey Hepburn, choć zamiłowanie do klasycznego uroku by pozostało. I choć ta pierwsza, nam bardziej współczesna biega angielskimi ulicami w lekkich balerinkach, czy męskiej białej koszuli, ta druga ,,rządzi w swojej sukience Givenchy” na Piątej Alei, to wciąż obie są uosobieniem elegancji tak wspaniałej w swej prostocie!
Doskonała prostota! To wyrażenie oddaje zarówno styl bohaterki jak i samego filmu ,,Miłość i inne nieszczęścia”. Film to lekka, przyjemna komedia romantyczna, z deszczem, Londynem, cudownymi kreacjami w tle i z fabułą dość, tu się powtórzę: prostą, ale za razem tak uroczą i humorystyczną, że można puścić to płazem bo czyż happy end nie jest domeną tego gatunku? Czy ów happy end nie jest powodem dla którego po takie filmy sięgamy?
Nie bądźmy hipokrytami, również  filmy superbohaterach, nieskomplikowane w swej fabule (walka dobra ze złem), mają dość oczywiste zakończenia (dobro zwycięża). Więc przy ocenie tego gatunku, pamiętajmy dla jakiego widza powstał; widza szukającego rozrywki, z przejrzystym morałem. Co złego w tym, że ktoś z ekranu powie nam wprost, że miłość czy przyjaźń jest ważna? We współczesnym świecie i o takim banale łatwo zapomnieć, a 90 minutowy seans może nam o tym przypomnieć.
Za każdym razem, gdy sięgam po ten film, jest mi szkoda, że nie było nam poznać się bardziej na talencie tej aktorki, która, trzeba przyznać, nie zawsze miała trafne wybory co do ról. Niemniej jednak Brittany Murphy czyli filmowa Jacks, tworzy przeuroczą, ciepłą postać, współczesną Holly, która konfrontuje miłość z naszym wyobrażeniem o niej.
Momentami możemy odnieść wrażenie, że niektóre sceny bądź zachowania bohaterów są niczym wyjęte z melodramatu. Uważam jednak, że jest to celowy zabieg twórców, a ta komedia to nic innego jak satyra na związki i relacje międzyludzkie. Świeża i stylowa, z humorem serwowanym po brytyjsku, który z całym filmem tworzy smakowity kąsek, czyli taki, jakim komedia romantyczna powinna być. Nie szukajmy drugiego dna tam gdzie go nie ma.  Szukajmy mody, akurat tutaj ją znajdziemy.EN What if Holly Golightly lived in London, and instead of having ginger nameless cat on her lap she would have the latest edition of Vogue in her hand ?
Well, she would look like Brittany Murphy, not Audrey Hepburn, but love for the classic charm would remain. And although the first one, more contemporary to us, runs through English streets in light ballet flats,or white male shirt, the latter one ''rocks that Givenchy dress” on Fifth Avenue, both still embodies elegance so wonderful in its simplicity!
Excellent simplicity! This expression reflects both heroine's style and the film itself ,, Love and Other Disasters ". The film is a light, pleasant romantic comedy, with rain, London and beautiful outfits, and the story plot, here again I repeat: simple and a bit predictable, but then again so charming and humorous, you can let it get away because isn't a happy ending he domain of the genre? Isn't that a happy ending the reason why we choose such films in a first place?

Let us not be hypocrites and and admit the fact. Even superhero films have storyline so clear (the struggle between good and evil) and even more obvious ending (good wins). So before we judge, let us remember for what type of viewer it was created in the first place; the one who's looking for entertainment, with a clear moral that can be easily caught through out the film. What's wrong with that someone from the screen will tell us simply that love or friendship is important? Nowadays even such banale can be easily forgotten and the 90-minute session may remind us what we have been missing. 
Every time I reach for this movie, I feel  sorry, we didn't  get to know more on the talent of the actress, which, we must admit, didn't always have accurate choices for the roles. Nevertheless Brittany Murphy aka Jacks, creates the most charming, warm character, contemporary Holly, who confronts love with our idea of it.
Sometimes we may get the impression that some scenes or character's behavior are like taken out of the melodrama. However, I believe this is intentional , and this comedy is nothing but a satire on relationships and people. Fresh and stylish, with humor served in British way, which with the rest of the movie creates a tasty morsel; excatly what a romantic comedy should be like. Do not look for the hidden meaning where there is not one. In this particular case, look for fashion, and you'll find one.

Director: Alek Keshishian Costumes: Michele ClaptonFavourite Quote:


Jacks: I keep hoping that I'll grow into it. That maybe one day I'll wake up and I'll feel...
Peter: What?
Jacks: In love! You know, dizzy and feverish and nausea.
Peter: That's not love, Jacks. That's the flu.

środa, 17 sierpnia 2016

Milan Fashion Map

Milan Fashion Map
EN Milan is considered to be one of the key fashion capitals of the world, and I couldn't agree more but why is that exactly? Is it the fact that the Italians are famous for its unique sense of style, and every second Italian woman that I pass by on the street has a luxury brand bag? Yes, but not only. Milan is one of the richest Italian cities, where life is, unfortunately, not the cheapest, and I witnesing it every day, wondering its streets, sometimes in a hurry, sometimes deliberately getting lost in its corners. Everywhere I go, I see countless boutiques with clothes, haberdashery and accessories. Clothes shops are definitely easier to find than grocery stores, which can be sometimes quite funny because it's easier to buy a new dress here than, for example ...a pack of pasta. The shops are everywhere, even on the less popular streets or neighborhoods.
Nevertheless, Milan has its own charm: beloved by great designers, is one of the top three alongside with Paris and New York cities, where twice a year there is a veritable fashion craze known as "Fashion Week". What is more, here it is one of the oldest and most beautiful shopping arcades, which today serves as a model for modern shopping malls.


,,Milan Fashion Map" are the places chosen and encountered by me, strongly associated with fashion, not always with shopping. There are galleries, museums, tiny, vintage shops or outlets, where you can find real gems, associate with high fashion, where you can look at it as art, a kind of monument, which added to the things to see, would fulfill the characteristics of this city, where are more than happy to admire the Duomo and the Sforza Castle.

Armani / Silos
Armani Museum  


''I Decided to call it a silos because this building used to store food, Which is, of course, essential for life. For me, just as much as food, clothes are also a part of life "
Giorgio Armani

This museum is nothing more than 40 years history of the brand Armani. The huge, elegant space impresses with its simple design and fantastic contrasts with diverse exhibition of the costumes. Four floors represent the most beautiful achievements of the Italian art of tailoring, moving in time and enchant. But there is no question of any chronology, nearly a thousand costumes and accessories are grouped thematically, floor by floor, revealing more and more charming artistry.


The space made a big impression on me, it is designed with a far larger scale than the Gucci Museum in Florence. I felt amazing great surrounded by this great fashion house. Besides the costume exibition, there is a projection room where you can watch the advertising campaigns, fragments of interviews and fashion shows, the space with touch screens and computers where you can browse through digital archives, see different costumes and collections.
The walk from the Duomo to the Museum will take about 35 minutes, you can instead take the metro: MM1 red line to Cadorna station, then change to the green line MM2 Porta Genova station, from there it is only 5 minutes walking distance.
Length of the visit depends on personal preference, I spent about 2 hours there.

Little piece of advice: Before visiting the museum is worth checking the news on the website as there are days in which admission is free for all! Also in August you have to be careful, because most institutions are closed for about three weeks. There is no need to buy tickets in advance, no queues and not too visitors, so that you can really enjoy exploring.

wtorek, 16 sierpnia 2016

Modowa Mapa Mediolanu/ Milan Fashion Map: Armani Silos

Modowa Mapa Mediolanu/ Milan Fashion Map: Armani Silos

PL  Mediolan uważa się za jedną z kluczowych stolic światowej mody, i mnie samej trudno się z tym nie zgodzić. Skąd właściwie to przekonanie? Czy z tego, że Włosi słynną z wyjątkowego wyczucia stylu,a co druga włoszka mijana na ulicy ma torebkę luksusowej marki? Tak, choć nie tylko. Mediolan to jedno z najbogatszych włoskich miast, gdzie życie nie należy do najtańszych,o czym przekonuję się każdego dnia przemierzając jego ulice, nie raz w pośpiechu, nie raz celowo gubiąc się w jego zakamarkach. Na każdym kroku, dostrzegam ogrom butików z ubraniami, galanterią czy akcesoriami, jest ich zdecydowanie więcej niż sklepów spożywczych, co czasem jest całkiem zabawne bo łatwiej kupić tu nową sukienkę niż na przykład.. paczkę makaronu. Sklepy są dosłownie wszędzie, nawet na mniej popularnych ulicach czy dzielnicach.Nie mniej jednak Mediolan ma swój urok: ukochany przez wielkich projektantów, jest jednym z trzech najważniejszych obok Paryża i Nowego Jorku miast, gdzie dwa razy do roku odbywa się istne modowe szaleństwo znane jako „Fashion Week”. To również tutaj mieści się jeden z najstarszych i najpiękniejszych pasaży handlowych, który do dziś, służy jako wzór dla współczesnych galerii handlowych.,,Modowa Mapa Mediolanu” to miejsca wybrane i napotkane przeze mnie, silnie związane z modą, nie zawsze z zakupami. To galerie, muzea, malutkie sklepy vintage, czy outlety, w których można znaleźć prawdziwe perełki, obcować z modą wysoką i może spojrzeć na nią jak na sztukę, swego rodzaju zabytek, który dodany do miejsc wartych zobaczenia, dopełni charakterystykę tego miasta, gdzie tak chętnie podziwiamy Duomo czy zamek Sforzów.
___
Muzeum Twórczości Domu Mody Armani

"I decided to call it silos because this building used to store food, which is, of course, essential for life. For me, just as much as food, clothes are also a part of life”
 Giorgio Armani

To muzeum to nic innego jak 40 lat historii marki Armani. Olbrzymia, elegancka przestrzeń zachwyca prostym designem i fantastycznie z nim kontrastującą, różnorodną ekspozycją strojów. Cztery piętra prezentują najpiękniejsze osiągnięcia włoskiej sztuki krawieckiej, przenoszą w czasie i czarują. Nie ma tu jednak mowy o jakiejkolwiek chronologii, niemal tysiąc strojów i akcesoriów jest pogrupowanych tematycznie, piętro po piętrze ukazując coraz to bardziej wieczorowy kunszt.


Przestrzeń wywarła na mnie duże wrażenie, jest zaprojektowana ze zdecydowanie większym rozmachem niż Muzeum Gucci we Florencji. Czułam się naprawdę świetnie otoczona wspaniałą modą domu Armani. Poza ekspozycją strojów, jest tutaj też malutka sala kinowa, w której można obejrzeć kampanie reklamowe, fragmenty wywiadów i pokazów mody, przestrzeń z panelami dotykowymi i komputerami, gdzie można poszperać w cyfrowych archiwach, obejrzeć poszczególne stroje i kolekcje.  

Droga z Duomo  do Muzeum zajmie nam to około 35 minut, można zamiast tego wziąć metro(MM1 czerwona linia do stacji Cadorna, po czym przesiąść się w linię zieloną MM2 do stacji Porta Genova, stamtąd już tylko 5 minut pieszo.
Czas zwiedzania zależny jest od indywidualnych preferencji, ja spędziłam tam około 2 godzin.Mała rada: Przed odwiedzeniem muzeum warto sprawdzić aktualności na stronie internetowej ponieważ są dni, w których wstęp jest bezpłatny dla wszystkich! Natomiast w sierpniu trzeba uważać, ponieważ większość instytucji jest zamknięta przez około trzy tygodnie. Nie ma potrzeby kupować biletów z wyprzedzeniem, nie ma kolejek i nie jest zbyt tłocznie, dzięki temu można naprawdę cieszyć się zwiedzaniem w spokoju.

Copyright © 2016 lacinemoda , Blogger